Nieuws

Update vanuit de wijkraad (zomer 2021)


De corona crisis is nog niet voorbij. Maar we hopen dat we in het najaar weer meer mogelijkheden zien om met en voor de wijk activiteiten te ontplooien.


Voor alle werkgroepen geldt nog steeds dat ze niet of nauwelijks bij elkaar komen. Er is op dit moment weinig nieuws te melden hierover. Uiteraard zijn alle werkgroepen bereikbaar voor ideeën en vragen, dit loopt gewoon door.

Inmiddels heeft eenieder mogen ervaren dat het verkeersveiligheidsplan is voltooid en inmiddels ook is uitgevoerd.

Verder heeft onze wijk ook een nieuwe wijkverpleegkundige, Shirley van Meijgaarden, bereikbaar via de zorggroep (www.zorggroep.nl).

Ook onze wijkagent is niet meer Harold Jacobs maar Frits Meelkop.


Via de flyer was te lezen dat de wijkraad intensiever samenwerkt met ons wijkgebouw Op 't Nipperke. De wijkraadleden bekleden tijdelijk bestuursfuncties binnen vereniging wijkgebouw Op 't NIpperke. Ook werken we tesamen aan het 'Schoon door de Poort' project. We houden jullie op de hoogte!


Vanwege persoonlijke omstandigheden zal er in Juli geen wijkkrant verschijnen.


Heeft u nog vragen / opmerkingen over andere onderwerpen? Meld het ons via info@smakterheidevenray.nl


Update vanuit de wijkraad (najaar 2020)


De corona crisis duurt voort, en daarmee ook de aangepaste manier waarop de wijkraad samenkomt en met de wijk communiceert. En opnieuw zijn we genoodzaakt om enige activiteiten niet door te laten gaan:

- geen Sint Maarten viering met de kinderen in de wijk

- helaas geen 1e Winterfair...


Ook de communicatie over het verkeersveiligheidsplan is anders gelopen dan wij hebben voorzien.

In plaats van een presentatie in wijkgebouw Op 't Nipperke is er in overleg met de gemeente voor gekozen om alle wijkbewoners een brief toe te sturen met de voorziene aanpassingen.

De voorgestelde ontwerptekening van het verkeersveiligheidsplan is in te zien op www.venray.nl/smakterheide.

Tot 27 november bestaat de mogelijkheid om vragen en opmerkingen over dit verkeersveiligheidsplan door te geven aan de gemeente. Het definitieve ontwerp zal tzt via www.venray.nl/verbetermaatregelen-smakterheide-wonen bekend gemaakt worden. De verwachting is dat alle maatregelen media 2021 worden gerealiseerd.


Heeft u nog vragen / opmerkingen over andere onderwerpen? Meld het ons via info@smakterheidevenray.nl

Update vanuit de wijkraad (voorjaar 2020)


Mede door de corona-crisis zijn de wijkraad en de werkgroepen een aantal maanden niet bij elkaar gekomen.


Nu de corona gerelateerde maatregelen langzaamaan versoepeld worden, is ook de wijkraad weer bijeen gekomen en zullen de werkgroepen in het najaar ook weer van start gaan.


Een aantal activiteiten die wij ontplooiden zijn vanwege corona helaas niet door kunnen gaan:

- geen Buitenspeeldag

- de jaarvergadering is verzet naar het najaar, een datum wordt nog gecommuniceerd. Wij zijn dan van plan om het nieuwe verkeersplan Smakterheide te presenteren samen met Gemeente Venray

- Ook de Keep it Clean day zal dit jaar geen doorgang vinden, alsmede de gezamelijke Goede Doelen collecte


Maar er is ook goed nieuws.


Met heel veel enthousiasme delen we alvast het idee om aan het einde van dit bewogen jaar samen te komen in de wijk.

 

WINTERFAIR SMAKTERHEIDE…

 

Heeft u ideeën, wilt u helpen organiseren, een kraampje inrichten, of wat dan ook?

Meld u aan, we denken graag mee en gaan er hopelijk met z’n allen een mooie jaarafsluiting van maken.

Spreek gerust iemand van de wijkraad aan of mail naar info@smakterheidevenray.nl

Kom maar op met die plannen!

Uit de wijkraadvergadering van april en juni 2019


Op 3 juni 2019 zal er weer een nieuwe basistraining AED en reanimatie worden gegeven in wijkgebouw Op 't Nipperke.
Wie zich hiervoor alsnog wil aanmelden kan dat doen via werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl

Binnenkort wordt een tweede AED opgehangen op wijkgebouw Op 't Nipperke (de bestaande AED bij Venray Hout blijft aldaar aanwezig).


Het herinrichten van het groen aan de Zandbleek is uitgesteld tot het najaar 2019. De naaste bewoners zijn hierover ge-ïnformeerd door de gemeente.


Op 12 juni a.s. zal er opnieuw een Buitenspeeldag worden georganiseerd op het kunstgrasveld aan de Zandbleek; zie ook de flyer voor meer details. Met uiteindelijk gunstige weergoden en meer dan 100 kinderen was het opnieuw een succes.


En daarnaast zal de Keep it Clean day 2019 op vrijdag 20 september plaatsvinden, meer informatie volgt.

Update Buren voor Buren; jaarvergadering 2019


In januari heeft iedereen in de bus een flyer ontvangen over de nieuwe aanpak van Buren voor Buren, het initiatief van de werkgroep Zorg, waarmee mensen in de wijk elkaar een helpende hand toe kunnen steken.


De coördinatie van Buren voor Buren loopt nu via het email adres van de werkgroep Zorg


Handje helpen of helpend handje nodig? Stuur een mailtje naar werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl


De jaarvergadering van de wijkraad Smakterheide zal dit jaar gecombineerd worden met die van vereniging wijkgebouw Op 't Nipperke, en zal plaatsvinden op donderdag 21 maart, met als bijbehorend thema "veiligheid in onze wijk".

Hier vind u de flyer/uitnodiging, die begin maart in uw brievenbus valt.


Definitief ontwerp groen Zandbleek, Sint Maarten viering en verkeers enquete


Na de laatste werkgroep vergadering op 11 oktober (verslag) is het definitieve plan over de herinrichting van het groen aan de Zandbleek opgesteld (klik op de link om de PDF versie te bekijken). De omwonenden zullen zo spoedig mogelijk direct worden geinformeerd.


Verder heeft iedereen op zaterdag 17 november de resultaat van de verkeers enquete in de wijk Smakterheide in de brievenbus ontvangen, wij houden u op de hoogte van het vervolg.


Tenslotte heeft de werkgroep Kids wederom een succesvolle Sint Maarten viering gehouden op zaterdag 10 november: een mooie tocht door de wijk, warme chocomelk bij Op 't Nipperke, het verhaal van Sint Maarten werd voorgelezen bij het vuur en alle kinderen kregen nog wat lekkers mee. Hier staan wat foto's.

Rotonde Noordsingel en herinrichting groen Zandbleek


De gemeenteraad heeft besloten het huidige kruispunt Noordsingel – St. Jozefweg om te vormen tot een rotonde. Het doel is de algehele verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid voor fietsers te verbeteren.

Het schetsontwerp van de rotonde vindt u in de hier.

Iedereen die meer wil weten is van harte uitgenodigd om op woensdagavond 24 oktober tussen 19:00 en 20:00 uur binnen te lopen bij het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, om de plannen nader te komen bekijken.

De werkzaamheden zullen vooralsnog in maart 2019 starten. T.z.t zijn de exacte planning, het ontwerp en de omleidingen te vinden op https://www.venray.nl/wegwerkzaamheden-venray


Op donderdag 11 oktober j.l. is een tweede bijeenkomst geweest omtrent het plan voor de herinrichting van het groen op de Zandbleek. Het gepresenteerde plan is unaniem akkoord door de gemeente en de werkgroep Groen, Verkeer en Veiligheid. Een aantal kleine zaken worden nog aangepast, en dan komen de definitieve stukken naar alle bewoners van de Zandbleek, tesamen met een tijdspad van de werkzaamheden. Streven is om eind 2018 al te starten. Als het klaar is, zal een feestelijke opening plaatsvinden.


Uit de wijkraadvergaderingen zomer 2018


Gemeente Venray gaat een nieuw verkeersplan opstellen voor de wijk Smakterheide. Om daar input voor te verzamelen is een enquete huis-aan-huis verspreid, waarin wijkbewoners hun problematische verkeers situaties in de wijk hebben kunnen melden.

De werkgroep Groen, Verkeer en Veiligheid is met deze informatie aan de slag gegaan om alle input in kaart te brengen, en mee te nemen in een gesprek met de gemeente omtrent het verkeersplan op 10 oktober 2018.

Wij houden U op de hoogte.


Op woensdag 5 september j.l. werd de werkgroep ingelicht door Gemeente Venray over de op handen zijnde aanleg van een rotonde op de kruising Overloonseweg /Noordsingel/St. Jozefweg. De direct omwonenden zijn inmiddels ook door de Gemeente geïnformeerd. Volgens planning zal de rotonde nog dit jaar gerealiseerd gaan worden. Een gedetailleerd plan zal binnenkort op de website van de wijkraad beschikbaar zijn.


Op 13 september j.l. is er een informatieavond geweest voor de bewoners van de Zandbleek. Op uitnodiging van de gemeente konden de bewoners horen en zien wat de globale plannen zijn voor de groenvoorziening in de straat. Deze presentatie van de gemeente vind U hier.

Een vervolg bijeenkomst is gepland; meer informatie in Smakterheide Nieuws van oktober 2018.


De jaarlijkse, landelijke Week van de Dialoog staat van 2 t/m 9 november 2018 in het teken van OMZIEN. Ook de vrijwilligers van de stichting “Venray in Dialoog” doen dit jaar weer mee en willen met het thema bijdragen aan een gemeente waarin het goed samenleven is. Ook in de wijk Smakterheide zal een dialoog plaatsvinden onder leiding van Sjef Wester, gespreksleider bij Venray in Dialoog en woonachtig in de wijk.

Deze dialoog zal plaatsvinden in het wijkgebouw Op ’t Nipperke op donderdag 8 november 2018 om 19:00u.

Meer informatie vind U in in Smakterheide Nieuws van oktober 2018.


Op 5 november 2018 zal in Op ‘t Nipperke de basistraining reanimatie en AED gegeven worden.


Foto's van de Keep it Clean day op 21 september j.l. vind U hier.Nieuws uit de wijkraadvergadering van mei 2018


Op woensdag 13 juni a.s. organiseert de werkgroep Kids als onderdeel van de Nationale Buitenspeeldag "Een gezellige middag spelen in het zand, voetballen, een springkussen, knutselen, tafeltennisen, klimmen en glijden onder het genot van limonade en iets lekkers!". Zie ook de flyer die huis-aan-huis is bezorgd.

Het vindt allemaal plaats op en rondom het kunstgrasveld aan de Zandbleek.

Meer info via werkgroepkids@smakterheidevenray.nl

Kom lekker meedoen!!!


Verder zoekt Buren voor Buren nog steeds helpende handen.

Bent u bereid om af en toe een helpende hand te zijn voor een medewijkbewoner? Bijvoorbeeld 2 keer per jaar een tuin seizoen klaar maken, iemand van en naar het ziekenhuis rijden of een keer ergens de ramen lappen of een ander klusje in / rondom huis?

Meld u dan aan!

U kunt contact opnemen met Trudy Alards, Coördinator. Zij is bereikbaar iedere donderdag van 17:00 tot 18:00 uur op:  06 - 45 983 810 of mail naar werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl


Verder zijn wij voornemens om deel te nemen aan de Keep It Clean day, die dit jaar op 21 september zal plaatsvinden. De flyer is begin september huis-aan-huis verspreid.


Overigens - allerlei activiteiten die in de wijk Smakterheide worden georganiseerd zijn handig bij elkaar te vinden op wijkactiviteitenvenray.nl/smakterheide/activiteiten


En tenslotte staan hier nog wat foto's van het maandelijkse Eetpunt lunch bij wijkgebouw Op 't Nipperke.

Wijkagent veranderingen, Goede Doelen collecte  en info uit de jaarvergadering van 15 maart 2018


Op 15 maart 2018 was onze jaarvergadering. De notulen daarvan staan hier.

Op die avond werd ook een update gegeven van de ontwikkelingen op het St. Anna park door Maria Dankers van Renschdael. De slides van haar presentatie staan hier.

Een kort verslag van de belangrijkste onderwerpen uit die jaarvergadering zal ook in de volgende editie komen van onze wijkkrant 'Smakterheide Nieuws', die in april weer in ieders bus zal vallen, en daarna ook digitaal hier op de website te vinden is.


Op de jaarvergadering werd ook kort gemeld dat de politie Venray-Gennep besloten heeft tot een nieuwe indeling van de inzet van wijkagenten in de wijken. Men heeft de gebieden (wijken/ dorpen) binnen de gemeente Venray herverdeeld in 2 gebieden, namelijk VENRAY-WEST en VENRAY-OOST.  Aan deze gebieden zijn respectievelijk 3 en 4 wijkagenten verbonden.  De wijkagenten zullen dan gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de betreffende gebieden. Op deze wijze hopen zij de bereikbaarheid en beschikbaarheid voor de burgers alsmede de (netwerk)partners te vergroten. Meer informatie vindt up de pagina van Politie Venray-Gennep op Facebook.


Smakterheide valt onder VENRAY-WEST, en onze wijkagenten zijn

Marcel Deenen - Pim Hoevenaars - Harold Jacobs


Hoe kunt u hen bereiken:

Telefonisch : 0900-8844.

Politiebureau : Leunseweg 4 te Venray

Internet : www.politie.nl middels contactformulier.


Tenslotte zal van 3-9 april opnieuw de Goede Doelen collecte plaatsvinden.

Wijkkrant en aankondiging jaarvergadering


In Januari 2018 viel huis-aan-huis in onze wijk de eerste editie van onze wijkkrant bij iedereen in de bus. Natuurlijk is deze ook online te lezen op onze website. Wij zijn blij dat wij veel positieve reacties hebben mogen ontvangen op dit initiatief. Het is de bedoeling elk kwartaal een editie uit te brengen.

Vragen, opmerkingen en andere input voor de wijkkrant kunt u kwijt op redactie@smakterheidevenray.nl


Onze jaarvergadering 2018 zal plaatsvinden op 15 maart a.s.- ziehier de uitnodiging.

Wij hebben Marianne Dankers van Renschdael bereid gevonden om een update te geven van hun plannen met het St. Anna park.

Wij hopen velen uit de wijk daar te ontmoeten - tot dan!

Sint Maarten viering en rattenbestrijding


Op zaterdag 11 november 2017 willen we in de wijk Sint Maarten vieren voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Zie de flyer die huis-aan-huis is verspreid voor meer informatie.

Opgeven kan via de mail: sas_heijnen@hotmail.com

Graag vòòr 30 oktober aanmelden.


Het was een leuke viering - een paar foto's vind U hier.


Op de Maasheseweg en de Dr. Kortmannweg zijn in de afgelopen maanden ratten gesignaleerd. Het is de ongediertedeskundige van de gemeente Venray bekend is dat er ratten in Smakterheide zijn gezien en worden bestreden; er is echter zeker geen sprake van een rattenplaag.


Wat dient U te doen als U een rat in uw omgeving signaleert:

Meldingen omtrent ratten bij de gemeente kunnen worden gedaan (website https://www.venray.nl/melden/formulier en/of tel.nr 523 333)

Er wordt gereageerd op meldingen. Dus alleen ratten zien of weten te zitten en er geen melding van maken helpt niet.

Veelal zal er door de ongediertedeskundige of de rattenbestrijder eerst worden gekeken of er rattenpijpen te ontdekken zijn. Als bewoners die weten te zitten is het goed dat bij de melding door te geven.


Verdere achtergrond informatie:

-       Zowel op St Anna als in Landweert worden ratten actief bestreden.

-       De gemeente schakelt voor ongediertebestrijding "Vink Ongediertepreventie" uit Geijsteren in.

-       Bewoners kunnen helpen door:

.  het voer voor hun dieren ’s-avonds binnen te halen (kan overdag gewoon bij de dieren staan);

.  de voervoorraad in goed afgesloten containers te bewaren;

.  niet méér voer los te strooien dan hun dieren daadwerkelijk direct opeten.

.  de composthopen op tijd om te zetten.

Informatieavond St. Anna Park 29 juni 2017


Op 29 juni j.l. vond een zeer druk bezochte informatieavond over de plannen met het St. Anna Park plaats. Meer dan 100 wijkbewoners kwamen luisteren naar de plannen van de Renschdael groep met het St. Anna terrein.


Na een korte aftrap door onze wijkraadvoorzitter Judith vertelden achtereenvolgens vertegenwoordigers van VVGI en Renschdael over hun plannen met het St. Anna Park:

- wat er in het recente verleden onder het VVGI aan ontwikkelingen is geweest

- het profiel van Renschdael

- de status van de plannen van Renschdael op dit moment en wat er in het komende jaar gaat gebeuren.

Deze presentatie mogen wij ook online delen en staat hier.

De flyer met de uitnodiging voor deze avond staat hier.


Na de presentatie was er ruim tijd voor het stellen van vragen.


Wij kijken terug op een geslaagde informatieavond.

Uit de vergadering van 15 juni 2017


Het hekje naast Op 't Nipperke (doorgang over de Nieuwe Maasheseweg) is aangepast, mede door inzet van het Gehandicaptenplatform. De nieuwe situatie is met name voor scootmobielen beter doorgankelijk, zonder in verkeersveiligheid in te boeten.

NB: Voor gebruikers van een scootmobiel is er een mogelijkheid om de rijvaardigheid te verhogen, via hun ziekenkostenverzekering ; ergotherapie.


Het melden van kapotte straatverlichting kan op de volgende 3 manieren:

• Ga naar de website van de gemeente Venray https://www.venray.nl/, klik op “Meldingen, klachten en bezwaar” en vervolgens op “Melding”. Als je dan door klikt kun je een melding doen op de website van Nobralux. En als je daar je mailadres invult krijg je ook een melding als de storing opgelost is.

• Klik op de volgende link: https://www.nobra.nl/gem/storingmelden_VE

• Bel 0411 - 440 401

Probeer altijd het mastnummer te vermelden.


Sinds kort worden de publicaties van de gemeente Venray m.b.t. bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten etc. via een nieuw systeem bij Overheid.nl gepubliceerd.

Het is nu voor iedereen mogelijk om zich aan te melden bij de attenderingsservice. U ontvangt dan informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. De informatie kan u ontvangen via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. Ook kan u de informatie online bekijken. U kunt zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen.

Met ‘Over uw buurt blijft iedereen snel en eenvoudig op de hoogte van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de buurt of wijk.

De rechtstreekse link is https://overuwbuurt.overheid.nl


Ten aanzien van te hard rijden binnen de wijk zijn er op dit moment geen concrete acties. Mochten individuele bewoners toch regelmatig last hebben van te hoge snelheden in hun straat, dan wordt geadviseerd om dit te melden op https://participatiepunt.vvn.nl/. Pas daarna kan de werkgroep / wijkraad zien en onderbouwen dat specifieke actie nodig is.

Uit de jaarvergadering van 30 maart 2017


Wij kijken terug op een goede jaarvergadering met zo'n 30-tal wijkbewoners. De wijkraad presentatie staat hier en de notulen staan hier.

Een aantal vermeldenswaardige zaken:

- RECTIFICATIE: de strooizout bak is NIET bedoeld voor de gehele wijk, maar alleen voor de kruising Nieuweind - St. Odastraat  - Willemstraat. De tekst op onze website is gecorrigeerd.

- Eenieder die gebruik maakt van de BuurtWhatsApp groep, dient de huisregels daarvoor in acht te nemen - men vindt deze hier. Met name de SAAR regel (eerst de politie melden, dan pas appen) dient in acht te worden genomen.

- Wijkbewoners die geinteresseerd zijn in deelname aan de HardvoorHart reanimatie cursus kunnen zich melden bij Wim Manders, die de aanvragen verzamelt.

- Mocht U onze wijkagent Harold Jacobs willen bereiken, dan kan dat op harold.jacobs@politie.nl of via telefoon 0900-8844 en dan vragen naar Harold Jacobs.

Jaarvergadering en Goede Doelen collecte


In tegenstelling tot eerder vermeld zal de jaarvergadering niet op 16, maar op 30 maart plaatsvinden, in Op 't Nipperke. Naast de presentatie van de wijkraad en de werkgroepen zal ook onze wijkagent, Harold Jacobs, aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan. De flyer heeft u inmiddels in de bus gehad.


Van 18 - 22 april zal ook de gezamelijke Goede Doelen collecte weer plaatsvinden.


Voor alle activiteiten die Cultura Venray organiseert, zie hun website.


Voor deelname aan de Street League 2017, zie hun website.

Brievenbus, Burgertop, Hard voor Hart


De brievenbus in onze wijk komt te vervallen (als gevolg van een PostNL reductie van 10.000 van hun 19.000 brievenbussen). De dichtstbijzijnde brievenbussen staan bij Jan Linders (ingang), op Lavendelplein 4 (Brabander), Keizersveld 19 (vd Munckhof drukkerij en postagentschap) en Kruidenlaan 134 (Landweert). Zie ook de PostNL locatiewijzer.


Op 28 januari vindt de eerste Burgertop Venray plaats - aanmelden via hun website (zie ook onze agenda).


De stichting HardvoorHart biedt een cursus voor burgerhulpverleners aan, aanmelden kan via onze werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl. Meer informatie over de activiteiten van Hard voor Hart is te vinden op hun website.


Op 30 maart a.s. houden wij onze Jaarvergadering, zet deze datum alvast in de agenda. Volgende maand volgt een flyer met meer informatie.

Werkgroep info, strooizout en borrel


De werkgroepen zijn nu ook allen bereikbaar via hun eigen email adres:

- werkgroepgroen@smakterheidevenray.nl

- werkgroepstanna@smakterheidevenray.nl

- werkgroepverkeerenveiligheid@smakterheidevenray.nl

- werkgroepwhatsapp@smakterheidevenray.nl

- werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl


De werkgroep Zorg wil middels een enquete inventariseren wat er op het vlak van Zorg en Welzijn leeft in de wijk. De enquete valt binnenkort bij iedereen in de bus, of hij kan hier (Word bestand) worden gedownload om digitaal in te vullen en terug te sturen naar werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl


De bak met strooizout zal binnenkort (datum wordt nog kenbaar gemaakt) weer in de buurt van de kruising  Odastraat  - Nieuweind -Willemstraat geplaatst worden. Het strooizout is ALLEEN bedoeld om deze kruising ijsvrij te houden, en niet, zoals eerder per abuis vermeld, voor de gehele wijk..


En op 15 januari 2017 is weer de traditionele Nieuwjaarsborrel van en in Op 't Nipperke, met muziek van de Peelzwervers. We hopen velen uit de wijk daar weer te ontmoeten!

Status update BuurtWhatsApp en werkgroepen


De BuurtWhatsApp Smakterheide draait goed: we hebben al meer dan 100 aanmeldingen! Aan de deelnemers zijn stickers beschikbaar gesteld die op een zichtbare plek aan de woning kunnen worden bevestigd. Ook zijn wij aan het inventariseren of er op privé-terrein borden kunnen worden geplaatst die de aanwezigheid van de BuurtWhatsApp signaleren.


De voortgang binnen de werkgroepen is nog beperkt door diverse omstandigheden. Zodra er iets noemenswaardig te melden valt, leest U het hier.

Voortgang BuurtWhatsApp en bezoek ICV


Uit de inventarisatie op de jaarvergadering bleek dat er zeker behoefte lijkt te zijn aan een BuurtWhatsApp voor Smakterheide. Wim Manders en Judith Poels hebben het initiatief op zich genomen om dit te trekken: inmiddels hebben zij huis-aan-huis in de wijk een flyer verspreid met daarin de details hierover. Aanmelden kan via buurtpreventiesmakterheide@gmail.com, onder vermelding van naam, adres, email-adres en mobiel nummer.


Daarnaast heeft de Industriële Club Venray (ICV) in de persoon van bestuurslid Frank Arts een kennismakingsbezoek gebracht aan de wijkraad. ICV omvat een 30-tal bedrijven, m.n. de grotere werkgevers, uit geheel Venray, waarvan er zo'n 7 (na vertrek Inalfa 6) op industrieterrein Smakterheide gelegen zijn. ICV ondersteunt een aantal instellingen en initiatieven in Venray, o.a. de Schouwburg, het Odapark en Kies Techniek. We hebben van gedachten gewisseld over o.a. de komst van de bewakingscamera's op het industrieterrein (gerealiseerd via Bedrijven Vereniging Smakterheide) en de verwachtingen aangaande het Inalfa pand.

Informatie uit de jaarvergadering 2016


Op 31 maart j.l. was de eerste jaarvergadering van de  wijkraad Smakterheide. Met een mooie opkomst van zo'n 40 wijkbewoners was deze prima bezocht. Een aantal onderwerpen passeerden de revue:

- inventarisatie of er in de wijk Smakterheide behoefte is aan BuurtWhatsApp

- Informatie over de komende Street League Venray (zie hieronder)

- Verslag over het afgelopen jaar, incl. financieel verslag


Tevens hield de directie van Comiva een presentatie over de te bouwen mestfabriek op industrieterrein Smakterheide. Deze presentatie vind U hier.


Street League Venray is een een unieke straatvoetbalcompetitie voor jongeren onder de 17 jaar, waarin teams uit verschillende wijken uit Venray het tegen elkaar opnemen. Bij de StreetLeague draait het niet alleen om prestaties op het veld.Fairplay en het leveren van een positieve buurtbijdrage in jouw wijk wordt ook beoordeeld.


De organisatie is in handen van de buurtsportcoaches (jongerenwerkers van Synthese) - daar kun je je ook aanmelden als team of als invdividu (om in andere wijkteams mee te spelen).


Meer informatie is te vinden op deze flyer of op de site van VVV-Venlo Street League.

Jaarvergadering en

presentatie mestfabriek Comiva


De wijkraad Smakterheide bestaat nu ruim 1,5 jaar. Na de opstart eind 2014 hebben wij in 2015 een aantal activiteiten ontplooid, waarop wij met u graag willen terugkijken. Enerzijds om te zien of wij als wijkraad met de juiste dingen bezig zijn geweest, anderzijds om te kijken of we onze koers het komend jaar dienen bij te sturen.


Een aantal onderwerpen, die aan de orde zullen komen, zijn:

- De enquete en de bewonersavond

- De oprichting en voortgang van de verschillende werkgroepen

- De website van de wijk Smakterheide

- Financiële verslaglegging

- Vooruitblik op de rest van het jaar


Daarnaast zal de directie van Comiva op uitnodiging van de wijkraad nadere toelichting komen geven over de komst van hun mestfabriek op bedrijventerrein Smakterheide.


De jaarvergadering en presentatie van het directie van Comiva zullen plaatsvinden op:

Donderdag 31 maart 2016 van 19:30 - 21:30 in wijkgebouw Op 't Nipperke


Tijdens de jaarvergadering hebben de aanwezigen maximale inspraakmogelijkheden in de activiteiten waarmee wij, als wijk en wijkraad samen, ons bezig houden.

Het is daarom belangrijk dat ook u aanwezig bent!


Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om de jaarvergadering bij te wonen, onder het genot van een kopje thee of koffie.


Graag tot ziens op 31 maart!


Oprichting werkgroepen & strooizout


Na de zomervakantie hebben de werkgroepen verder vorm gekregen. Er zijn nu 5 werkgroepen:

  • Werkgroep Verkeer (R. Cornelissen, Y. Hout, M van Rijt, P. Beerkens)
  • Werkgroep Groen voorziening (P. van Hoenselaar, M. van Rijt, M. te Boome)
  • Werkgroep Veiligheid (P. Beerkens, A. vd Wijngaard)
  • Werkgroep St. Anna terrein (M. Heijnen, P.Platzbeecker, P. Haanen, M. te Boome, W. Manders, R. van Vonderen)
  • Werkgroep Zorg & Welzijn (G. Vink, J. Cornelissen, M. Willems)

De koppeling met de wijkraad wordt verzorgd door de onderstreepte personen.


Deze werkgroepen zullen aan de slag gaan met de onderwerpen die uit de enquete en bewonersavond naar voren zijn gekomen. Op deze website zullen van tijd tot tijd de vorderingen van de verschillende werkgroepen bekend worden gemaakt.


Eén onderwerp heeft al tot resultaat geleid: vanaf 18 januari is er een bak met strooizout binnen de wijk beschkbaar. De bak is geplaatst aan de St. Odastraat. P. Schwachöfer zal zorgen dat de kruising St Odastraat  - Nieuweind -Willemstraat begaanbaar blijft bij vorst.

Bezoek B&W


Op 18 juni brachten burgemeester Hans Gilissen en wethouders Lucien Peeters en Jan Loonen een bezoek aan onze wijk, en hebben wij als wijkraad met hen van gedachten gewisseld over een aantal onderwerpen, zoals:

- Ontwikkelingen op het St. Annaterrein (zie hier voor het ambitiedocument) en industrieterrein Smakterheide (o.a. de komst van een mestfabriek en het vertrek van Inalfa).

- Decentralisatie en wat dat voor onze wijk zou kunnen betekenen

- De demografische ontwikkeling binnen onze wijk (zie hier voor de cijfers van de gemeente Venray)

- Zaken aangaande de openbare ruimte. Hier is o.a. toegezegd dat de gemeente gaat kijken of een klein strooizout voorraadje in de wijk kan worden gerealiseerd.


De gesprekken verliepen in een ontspannen sfeer.


Mede n.a.v. de ontwikkelingen op het St. Annaterrein heeft de wijkraad besloten om ook daarvoor een werkgroep op te richten, die met Stichting Vincent Van Gogh, Stichting Wonen Limburg en ondernemers die op het St. Annaterrein actief zijn (zoals Joutou) in dialoog gaan.

Bewonersavond


Op 21 mei 2015 vond de bewonersavond plaats.

Met een opkomst van totaal ruim 30 mensen (naast de wijkraad leden zo'n 20 wijkbewoners) bespraken we de resultaten van de enquete. De aanbevelingen die de bewoners in de enquete hadden ingevuld waren ingedeeld in 3 groepen: Verkeersveiligheid, Groenvoorziening en Veiligheid. Doormiddel van stickers plakken konden de aanwezige buurtbewoners aangeven bij welke punten hun prioriteiten liggen.


Daarnaast hebben een aantal wijkbewoners aangegeven om mee te willen helpen deze verbeteringen te realiseren!


Om deze verbeteringen te realiseren, zullen we als wijkraad 3 werkgroepen oprichten:

- Verkeersveiligheid

- Groen

- Zorg en welzijn

Na de zomervakantie zullen we deze werkgroepen verder inrichten.

Enquête


Wij als wijkraad willen graag weten wat er leeft in de wijk en waar wij ons voor moeten inzetten. Dat willen wij doen door middel van een enquête.

Hier vindt u de digitale versie van de enquête: in Word of als PDF. U kunt deze nog steeds inleveren in onze brievenbus in Op 't Nipperke of digitaal door te mailen naar info@smakterheidevenray.nl . Voor meer informatie kunt u terecht bij de  wijkraadleden Sylvia Heijnen, Herma Allan en Miriam Willems.


Op dit moment hebben wij ruim 50 ingevulde enquêtes mogen ontvangen. Deze zijn wij nu aan het verwerken  en de resultaten ervan zullen we op een bewonersavond op 21 mei 2015 met u delen. Tijdstip: 19:30u - 21:30u in wijkgebouw Op 't Nipperke.


Hartelijk dank voor Uw feedback!

Glasweb


Venray kan over op glasvezel. Tenminste, als er voldoende aanmeldingen komen: minimaal 30%  binnen de bebouwde kom (in de wijken en de dorpen) en minimaal 50% buiten de bebouwde kom.  GlasWeb Venray is hard op weg (zie de  status van februari 2014 hiernaast) naar de vereiste percentages ).

Als wijkraad  hebben wij Glasweb Venray gefaciliteerd in het organiseren van een informatieavond in Op 't Nipperke op 8 januari j.l.

Meer informatie kan verkregen worden via GlasWeb Venray

Bomenkap


In heel  Venray worden eind 2014  850  bomen gerooid. Een deel daarvan staat ook in de wijk Smakterheide, aan de Maasheseweg en de Seilier. De wijkraad faciliteerde in het overleg met de gemeente over deze bomenkap: hoe de communicatie precies verliep, wat de reden is van de kap van speciaal deze bomen en wat er mogelijk is aan alternatieve groenvoorziening.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de wijkraadleden Judith Cornelissen en Herma Allan.